Všeobecné informácie

Naše projekty rodinných domov sú vypracované v stupni „dokumentácia pre realizáciu stavby – realizačný projekt“. Projekt slúži na vybavenie stavebného povolenia a realizácie rodinného domu. Projekty dodávame v šiestich paré.

Všetky naše projekty sú vypracované v energetickej triede A0.

 

Katalógový projekt obsahuje :

Architektúra a stavebná časť

 •  Sprievodná a technická správu
 •  Výkresy stavby v mierke 1:50

Statika

 •  Technická správa
 •  Výkres základov
 •  Výkresy tvaru stropov
 •  Výkresy výstuže
 •  Statický výpočet

Zdravotechnika

 •  Technická správa
 •  Výkresy kanalizácie a vodovodu

Vykurovanie

 •  Technická správa
 •  Výkresy vykurovania
 •  Schéma zapojenia

Vzduchotechnika (vetranie s rekuperáciou)

 •  Technická správa
 •  Výkresy rozvodov vetrania

Elektroinštalácia

 •  Technická správa
 •  Výkres rozvodov elektro
 •  Bleskozvod
 •  Schéma rozvádzača

Doplnkové služby

 • Osadenie stavby na pozemok
 • Projekty prípojok inžinierskych sietí :

Prípojka plynu

Prípojka elektro

Prípojka vody

Prípojka kanalizácie

Žumpy

Čističky odpadových vôd

Projekt odvedenia dažďových vôd